اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Thu , Dec 12, 2019
Visitors:

19431

پیشنهاد

QuestionsCategory: Questionsپیشنهاد
احمدمرید مولایی asked 10 months ago

پس بدینصورت شعار سایت تان اشتباه است بایدمینوشتیدکهمحل گردهمایی انجنیران سیول افغان
بدرود

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 10 months ago

محترم انجنیر صاحب احمد مرید مولایی! سپاس گذار دقت شما در شعار سایت. به اصلاح آن پرداخته خواهد شد.