اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Wed , Jan 29, 2020
Visitors:

27225

پیشنهاد

QuestionsCategory: Questionsپیشنهاد
احمدمرید مولایی asked 12 months ago

پس بدینصورت شعار سایت تان اشتباه است بایدمینوشتیدکهمحل گردهمایی انجنیران سیول افغان
بدرود

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 12 months ago

محترم انجنیر صاحب احمد مرید مولایی! سپاس گذار دقت شما در شعار سایت. به اصلاح آن پرداخته خواهد شد.