اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Tue , Oct 20, 2020
Visitors:

91699

در بخش ذخایرUBC -97 , ACI 318-11 و ACI 318-14 اضافه شده.

ثبت و همگانی ساختن دانش علمی ،عمل والای وطن پرستانه است.

Recording and Sharing your Engineering knowledge is an act of patriotism.