اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Thu , Aug 6, 2020
Visitors:

67894

در بخش ذخایرUBC -97 , ACI 318-11 و ACI 318-14 اضافه شده.

ثبت و همگانی ساختن دانش علمی ،عمل والای وطن پرستانه است.

Recording and Sharing your Engineering knowledge is an act of patriotism.

سخنی ازکارگزارسایت
NOTE FROM ADMINISTRATOR

آخرین مقالات
LATEST ARTICLES