اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Wed , Oct 16, 2019
Visitors:

10169

Hello, this is a message from the admin.

بیائید دست در دست هم دهیم ودانش تخنیکی و علمی خویش را به نسل های بعدی انتقال دهیم، زیراهمه ما این رسالت را به وطن خویش مدیونیم.

Let’s hold each other’s hands and transfer our scientific and technical knowledge to future generations; we rightfully owe our motherland this duty.

سخنی ازکارگزارسایت
NOTE FROM ADMINISTRATOR