اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Wed , Jan 29, 2020
Visitors:

27228

در بخش ذخایرUBC -97 , ACI 318-11 و ACI 318-14 اضافه شده.

بیائید دست در دست هم دهیم ودانش تخنیکی و علمی خویش را به نسل های بعدی انتقال دهیم، زیراهمه ما این رسالت را به وطن خویش مدیونیم.

Let’s hold each other’s hands and transfer our scientific and technical knowledge to future generations; we rightfully owe our motherland this duty.

سخنی ازکارگزارسایت
NOTE FROM ADMINISTRATOR