اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Fri , Nov 15, 2019
Visitors:

15124

در بخش ذخایرUBC -97 , ACI 318-11 و ACI 318-14 اضافه شده.

بیائید دست در دست هم دهیم ودانش تخنیکی و علمی خویش را به نسل های بعدی انتقال دهیم، زیراهمه ما این رسالت را به وطن خویش مدیونیم.

Let’s hold each other’s hands and transfer our scientific and technical knowledge to future generations; we rightfully owe our motherland this duty.

سخنی ازکارگزارسایت
NOTE FROM ADMINISTRATOR