اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Thu , Dec 12, 2019
Visitors:

19430

کتاب های علمی تخنیکی

QuestionsCategory: Questionsکتاب های علمی تخنیکی
samir asked 10 months ago

اگر لطف کنید کتاب های انجنیر به زبان دری را در این سایت بگزارید تا از آن استفاده ناییم 
تشکر از درست نمودن این صفحه انجنیری 

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 10 months ago

دوست گرامی!
آن طوریکه در نوشته سخنی از کارگزار سایت تذکر رفته هر دانشمند میتواند کتابی را به فورمت پی دی اف ارسال فرمایند تا به نشر آن در این صفحه اقدام گردد. به اساس اطلاعات ناقصی که  من دارم متاسفانه کتابی زیادی به زبان های ملی ما وجود ندارد.
موفق و پیروز باشید.