اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Tue , May 30, 2023
Visitors:

444581

پیشنهاد

QuestionsCategory: Questionsپیشنهاد
احمدمرید مولایی asked 4 years ago

پس بدینصورت شعار سایت تان اشتباه است بایدمینوشتیدکهمحل گردهمایی انجنیران سیول افغان
بدرود

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 4 years ago

محترم انجنیر صاحب احمد مرید مولایی! سپاس گذار دقت شما در شعار سایت. به اصلاح آن پرداخته خواهد شد.