اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Wed , Sep 27, 2023
Visitors:

485433

کتاب های علمی تخنیکی

QuestionsCategory: Questionsکتاب های علمی تخنیکی
samir asked 5 years ago

اگر لطف کنید کتاب های انجنیر به زبان دری را در این سایت بگزارید تا از آن استفاده ناییم 
تشکر از درست نمودن این صفحه انجنیری 

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 5 years ago

دوست گرامی!
آن طوریکه در نوشته سخنی از کارگزار سایت تذکر رفته هر دانشمند میتواند کتابی را به فورمت پی دی اف ارسال فرمایند تا به نشر آن در این صفحه اقدام گردد. به اساس اطلاعات ناقصی که  من دارم متاسفانه کتابی زیادی به زبان های ملی ما وجود ندارد.
موفق و پیروز باشید.