اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Thu , Apr 18, 2024
Visitors:

549160

information

QuestionsCategory: Questionsinformation
احمدمرید مولایی asked 5 years ago

درود به آقای پیشتاز وآقای اوژن. سوال من اینجاست که این سایت شمافقط برای افزایش اندوخته های علمی وتخنیکی انجنیران سیول است یااینکه انجنیران رشته های دیگرنیز مستفید مشده میتوانند؟ واگرمیتوانند ! آیا مقالات انهانیزمورد قبول شماواقع میشود. یاخیر؟ والسلام  احمدمرید مولایی

Nadir Peshtaz Staff replied 5 years ago

جناب آقای مولایی صاحب!
فعلآ این سایت برای مسایل تکنیکی سیول انجنیری یا تاسیسات و ساختمانی های مدنی تخصیص داده شده. ازعلاقمندی دانشمندانه تان سپاس گذاریم

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 5 years ago

جناب آقای مولایی صاحب!
فعلآ این سایت برای مسایل تکنیکی سیول انجنیری یا تاسیسات و ساختمانی های مدنی تخصیص داده شده. ازعلاقمندی دانشمندانه تان سپاس گذاریم